Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Marta Jiménez Xiberta

DNI: 40.323.689-C

Contacte consulta@clinicamartajimenez.com

Telf: 615 174 542

C/ Juli Garreta, num. 1, 1º C, 17002, Girona

DPD Marta Jiménez Xiberta – consulta@clinicamartajimenez.com
Finalitats · Donar resposta a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació rebudes.

· Subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta.

· Packs i regals de salut pelviperineal.

· Inscripció a les classes, programes, tallers i activitats.

· Botiga online: productes, cursos, tractaments i targeta regal.

Legitimació · Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez” per correu electrònic té un interès legítim en atenció a l’interessat.

· Per a les consultes i sol·licituds de cita i d’informació que rebi per formulari de contacte obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

· Per a la subscripció a la newsletter i descàrrega de la guia gratuïta obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

· Per als packs i regals de salut pelviperineal obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

· Per a la inscripció a les classes, programes, tallers i activitats obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de contacte (Art. 6.1.a RGPD).

· Botiga online: productes, cursos, tractaments i targeta regal: obtenim el consentiment de l’interessat al formulari de compra 

Conservació La informació demanada de la persona interessada serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació. A la segona capa informativa es detallen els terminis de conservació de la informació en relació a diferents matèries.

Veure més informació a segona capa informativa, a continuació.

Procedència Totes les dades les obtenim del propi interessat o el seu representant legal. En el cas de packs i regals de salut pelviperineal les dades de caràcter personal les obtenim de la persona que realitza el regal.
Destinataris Aquestes dades seran tractades per “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez”. Compartim les vostres dades amb prestadors de serveis que ens ajuden o donen suport (encarregats del tractament), amb els quals s’ha celebrat el preceptiu contracte en els termes de l’article 28 del RGPD.
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa a continuació).

 

Informació general

Aquesta Política de Privadesa té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals: el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, (d’ara endavant RGPD); i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la vostra autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa a continuació, us indiquem tots els detalls del vostre interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les vostres dades i quins són els vostres drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que Marta Jiménez Xiberta (en endavant “Clínica de reeducació pelviperineal Marta Jiménez”) és la titular de la web clinicamartajimenez.com, amb DNI: 40.323.689-C i domicili a C/ Juli Garreta, num. 1, 1º C, 17002, Girona. Pot contactar per correu electrònic a consulta@clinicamartajimenez.com.

Les dades personals que se sol·licitin, si s’escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular dels mateixos, d’ara endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

La persona titular de les dades serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, si aquest fos necessari i conforme als aspectes següents