La filosofia de treball de la Clínica Marta Jiménez, entén l’atenció a les persones de manera multidisiciplinar, per tal d’assegurar-nos la més ràpida i eficaç recuperació del pacient. Els nostres col·laboradors ens ajuden a oferir una reeducació que tingui en compte al màxim la totalitat de cada pacient, i en aquest sentit, la Dra. Genoveva Montserrat ens recolza mitjançant quatre aproximacions bàsiques: Dietètica i Nutrició, Teràpia Microbiològica Digestiva, Microimmunoteràpia i homeopatia .

La Dietètica és una eina imprescindible per a equilibrar molts trastorns fisiològics, metabòlics, neuronals i, fins i tot, emocionals.

El bon funcionament de l’aparell digestiu no està exclusivament relacionat amb afeccions relacionades amb la digestió, sinó que té molt a veure amb l’homeostasi general de l’organisme, ja que influeix en el sistema nerviós, l’endocrí, l’immunitari, etc. El manteniment d’una òptima funció digestiva és clau per a l’equilibri de les funcions orgàniques i, fins i tot, emocionals. És per això que de vegades es fa imprescindible la Teràpia Microbiològica Digestiva, eina amb la qual s’intervé directament en les disbiosi o alteracions de la microbiota digestiva.

Així mateix, determinades situacions requereixen una abordatge profund i específic del funcionament del sistema immunitari. Quan el sistema immunitari reacciona excessivament, estem davant d’afeccions tipus al·lèrgies i malalties auto-immunes. Quan el sistema immunitari actua de forma deficient, es poden patir infeccions de repetició, alteracions funcionals, cognitives, etc. Mitjançant la Microimmunoteràpia es poden solucionar situacions que afecten en particular el funcionament del sistema immunitari, per tal de retornar-li la màxima efectivitat funcional.

Per últim, una de les medicines que té com a fonament considerar totes les facetes del pacient és l’Homeopatia Unicista, en la qual es té en compte la idiosincràcia particular del pacient, per tal de poder arribar al remei constitucional i, en cas que calgui, als remeis específics per a cada afecció.

Amb aquestes quatre eines, pensem que es poden abordar molt bona part de les afeccions físiques i emocionals d’un ample ventall de persones, des d’infants a adults, persones amb necessitats i

situacions concretes, com ara l’embaràs, l’alletament, tercera edat, malaltia crònica, dolor, etc. I en el camp de la Fisioteràpia Pelviperineal, serà imprescindible en casos de trastorns de la microbiota intestinal i vaginal, com incontinència fecal o a gasos, candidiasi o infeccions vaginals repetitives, infeccions urinàries, malalties de l’aparell digestiu (colon irritable, càncer de colon, malaltia de Crohn…etc.).